Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - list ŽIAK

Popis

Druhou vstupnou tabuľkou je tabuľka „ŽIAK“ . Uskladňuje a umožňuje vstup najväčšiemu počtu informácií. Triedny sa stará o celú triedu, ale túto triedu tvoria jednotlivci a bez ich poznania nebude možné triedu kvalitne riadiť. Informácií o žiakovi, ako jednotlivcovi, je treba uchovávať také množstvo, že niektoré špeciálne oblasti informácií o žiakoch museli byť, kvôli prehľadnosti,  zaradené do ďalších tabuliek. Tabuľka „ŽIAK“ obsahuje predovšetkým osobné informácie potrebné ku klasifikácii žiaka, ale môžu sa k ním pridružiť aj ďalšie údaje týkajúce sa jednotlivých študentov, pre ktoré bolo by zbytočné vytvárať samostatnú tabuľku.

Položky KATALÓGOVÉ ČÍSLO ŠTÁTNE OBČIANSTVO sú osobnými údajmi, potrebnými pre výpis vysvedčení a katalógových listov (informácie potrebné do týchto dokumentov, tykajúce sa triedy, sa berú z tabuľky trieda samozrejme prostredníctvom tabuľky na spracovanie údajov) musia sa zadať ručne, ako všetky iné prvotné dáta, napríklad z „ EVIDENČNÉHO LISTU ŽIAKA“, s výnimkou položiek „ KATALÓGOVÉ ČÍSLO“ , „MENO“ a „PRIEZVISKO“ , ktoré sa automaticky preberajú z polí KATALÓGOVÉ ČÍSLO - MENO - PRIEZVISKO tabuľky „TRIEDA“.

Do položiek SPRÁVANIE ZAMEŠKANÉ HODINY ODBOR. sa zapisujú informácie o výsledkoch klasifikácie žiaka. Sú to hodnotiace známky za jednotlivé obdobie. Pre zjednodušenie zadávania stačí ich zadávať v číselnej forme. Čísla 1 – 5 sú klasickým ohodnotením stupňa vedomosti žiaka. Číslo 6 znamená hodnotenie „absolvoval“ , 7 – „oslobodený“. Tento fakt je zdôraznený v komentároch názvov polí. Názov položiek v polí SLOVENSKÝ JAZYK A LITRATÚRA , JAZYK - posledná kolónka premetu sa automaticky preberá z tabuľky „ TRIEDA“ konkrétne z poľa UČEBNÉ PREDMETY . Ak trieda nemá maximálny počet vyučovacích predmetov, ostanú pre nich rezervované polia nevyplnené. Polia JAZYK a JAZYK, sú aspoň podľa pomenovania, rovnaké. Pole JAZYK(prvé) je určené na názov vybraného vyučovacieho jazyka a pole JAZYK(druhé) slúži na zápis hodnotiacej známky. Všetky polia od SPRÁVANIE po posledné prázdne pole, s výnimkou JAZYK , sa vzhľadom na to, že slúžia na zápis klasifikačnej známky, logicky ešte členia na prvé a druhé klasifikačné obdobie. V prípade polí ZAMEŠKANÉ HODINY TEÓRIA ZAMEŠKANÉ HODINY PRAX je ich členenie ešte zložitejšie. Keďže sú určené na zápis vymeškaných hodín počas klasifikačného obdobia, je ich potrebné takto rozčleniť a navyše ešte aj na položku „ospravedlnené“ a „ neospravedlnené“. Celkovo tak zo zobrazených dvoch položiek ZAMEŠKANÉ HODINY TEÓRIA ZAMEŠKANÉ HODINY PRAX v obrázku je ich v skutočnej tabuľke až osem.

Polia VP1 VP4a2 sú určené na evidenciu konkrétneho názvu voliteľného predmetu a jeho klasifikácie. Tieto predmety budú na vysvedčení a v katalógovom liste zapísané v oblasti striktne určenej na voliteľné predmety. Názvy poli sú trvalé, tak ako ich vidíme na obrázku. Nie je možné ich prebrať globálne z tabuľky trieda, pretože každý žiak môže mať iný voliteľný predmet a ani počet voliteľných predmetov nie je stabilne určený. Zvyčajne školy umožňujú svojím študentom voliť si z predmetov iba jazyky (jazyky boli zahrnuté medzi „bežné“ predmety) a na iné, teoreticky možné, voliteľné predmety už v praxi nie sú podmienky. Ak má trieda ďalšie voliteľné predmety, tieto sa zapíšu do tabuľky „TRIEDA“ pole VOL. PREDMET1 SKRATKAV4 a z nich sa potom priraďuje konkrétny voliteľný predmet konkrétnemu študentovi. Samozrejme, ak študent voliteľný predmet má, na konci klasifikačného obdobia sa mu zapíše aj hodnotiaca známka. Polia VP1 , VP2 , VP3 a VP4 slúžia na zápis názvu voliteľného predmetu a ostatné na zápis známky v príslušnom klasifikačnom období. Polia NP1 NP3a2 sú určené na evidenciu nepovinných predmetov. Princíp zápisu do tabuľky je podobný ako v prípade voliteľných predmetov. Rozdiel je iba v mieste ich zápisu do oficiálnych dokumentov. Nepovinné predmety sa zapisujú na druhú stranu vysvedčenia a aj v katalógu majú presne určené miesto. Druhý rozdiel je v tom, že nepovinné predmety sa neklasifikujú, takže nie je potrebné písať hodnotiacu známku. Tak ako v skutočnej praxi aj v tomto systéme po zapísaní predmetu dostáva žiak na konci klasifikačného obdobia hodnotenie „absolvoval“. Pole KRÚŽOK slúži na zápis názvu krúžku, ktorý žiak navštevoval. Bežné formuláre vysvedčení majú iba jedno miesto pre evidenciu návštevy krúžku a z tohto dôvodu aj tabuľka má na tento účel vyhradené iba jedno pole.

Určenie

List "ŽIAK" je určený na vstup informácii, ktoré sú vlastné žiakovi. Ide o osobné informácie súvisiace s narodením a klasifikáciou žiaka.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta aspoň v liste "TRIEDA".
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Prepnite na list "ŽIAK"
 3. Vyhľadajte riadok s požadovaným žiakom a vložte dáta, ktoré máte pripravené.
 4. Uložte dokument

NIEKTORÉ BUNKY SÚ ZAMKNUTÉ. NEPOTREBUJETE DO NICH DÁTA VKLADAŤ.

 

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
 2. Relatívna a absolútna adresácia
 3. Makrá

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok